Black-faced Cuckoo Shrike

Coracina novaehollandiae

amatheng-amathenge

Thangkerne amatheng-amathenge atnentye errpwerle arlkepe elpalhapenye. Artnwengele areme ketye amathengele paperte kwere arenke.

The black-faced cuckoo-shrike has a black throat and a grey body. If children see this bird they might become orphans.